The Greek Wing

(In memory of Herodotus & Marianthi Vagelos)

NOT for sale, sorry
AIOLIS Aigai
Elaea
Kyme
Larissa Phrikonis
Myrina
Neonteichos
Temnos
Tisna
ARGOLIS Argos
ATTICA Athens AR
Athens AE
BOEOTIA Tanagra
CALABRIA Taras
CARIA Alabanda
CILICIA Tarsos
IONIA Ephesos
Kolophon
Leukai
Smyrna
Teos
LESBOS Methymna
Mytilene
Uncertain
LYDIA Great King
Sardeis
Thyateria
MACEDONIA Perdikkas II
Shield Coins Demetrios Poliorketes
Interregnum
Antigonas Gonatas
Philip V
Perseus
MYSIA Adramytteion
Astyra
Lampsakos
Parion
Pergamun
Priapus
PAMPHYLIA Perge
PHOENICIA Tyre
PHRYGIA Akkilaion
Apameia
SELEUKID Antiochus II
Antiochus IV
Alexander II
SICILY Akragas
Syracuse
SIKYONIA Sikyon
THESSALY Larissa
Thessalian League
THRACE Abdera
Byzantium
Chersonese
Istrus
Kypsela
Lysimachia
Maroneia
Messembria
TROAS Abydos
Assus
Birytis
Gergis
Skepsis

Return to home